ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

  Τελευταίες ενημερώσεις για εργοδότες & εργαζόμενους: self-test και τελευταίες ενημερώσεις

 δείτε στην κατηγορία ΝέαΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΒΥ κ. Λούσης Χρήστος, παρουσίασε τις δράσεις τηςΠανελλήνιας Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, οι οποίες επιγραμματικά είναι: 1)Απόκτηση κρατικού πτυχίου μέσω σεμιναρίων σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ, 2) Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό ΠρόγραμμαBUILD-UPSKILLS και στους 2 πυλώνες του, 3) ΔημιουργίαΠανελλήνιας Συνομοσπονδίας Παθητικών Συστημάτων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων, 4) Επιδοτούμενα προγράμματα «Εξοικονόμηση Κατ’οίκον» & «Χτίζοντας το Μέλλον», 5) Υλοποίηση προγράμματος «Πράσινη Γειτονιά», 6) Συναντήσεις με Υπουργούς & εκπροσώπους Υπουργείων, Φορείς και κόμματα, 7)Δημιουργία Κανόνων ασφαλείας, 8) Συμμετοχή σεεκθέσεις καισυνέδρια, 9)Προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημιουργίατηλεοπτικών σποτ, 10) Εκπαίδευση και ενημέρωση μελών και διαφόρων φορέων μέσωσεμιναρίωνκαι ομιλιών, 11) Συνεργασία με τοΤ.Ε.Ε. για τηνεκπαίδευσητων μηχανικών του.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στηνέναρξη της τεχνικής κατάρτισης στους υφιστάμενουςμεταποιητές εμπόρους υαλοθέτες σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,πιστοποιώντας την τεχνική κατάρτιση των μελών που απαρτίζουν τους Συνδέσμους ανά την Ελλάδα που ανήκουν στην Ομοσπονδία. Η κατάρτιση θα χωριστεί σε 2 γκρουπ, με το πρώτο να αποτελείται από300 άτομα.

 

Έγινε εκτενής αναφορά στο Ευρωπαϊκό ΠρόγραμμαBUILD-UPSKILLS Πυλώνας Ι, το οποίο διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.).Περιληπτικά, αναφέρουμε ότι με εντολή της Ε.Ε. πρέπει να αποκτήσουν τεχνική κατάρτιση 6.500 τεχνίτες στην Ελλάδα, οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι οι μόνοιαποδεκτοί τεχνίτες για να προσφέρουν υπηρεσίες στην αναδόμηση του ενεργοβόρου κτιριακού τομέα. Η αναδόμηση αυτή θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

 

Το προαναφερόμενο πρόγραμμαBUILDUPSKILLS χωρίζεται σε 2 πυλώνες. Τον πυλώνα Ι που προαναφέραμε και τον ΙΙ. Ο Πυλώνας ΙΙ διεκδικήθηκε από την Ομοσπονδία και μετά την ανάθεση του έργου, θα καταρτιστούν τα μέλη των Συνδέσμων που ανήκουν στην Ομοσπονδία και μόνο.

 

Το έργο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Παθητικών Συστημάτων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων τονίστηκε ιδιαιτέρως, για τη δημιουργία της οποίας ήτανπρωτεργάτης η ΠΟΕΒΥ. Ενδεικτικό έργο της Συνομοσπονδίας είναι η μελέτη αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ καθώς επίσης και οι προτάσεις για τη βελτίωση του καινούριου «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

 

Έναμεγάλο έργο που επισημάνθηκε, ήταν η δημιουργία των κανόνων ασφαλείας με σκοπό την κάλυψη τουκενού νόμου που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με τουςυαλοπίνακες. Με την ολοκλήρωση και τη θεσμοθέτηση των κανόνων θα προστατευτούν οι πολίτες απόθανατηφόραατυχήματα και οι επαγγελματίες (ως γνωστόν σε περίπτωση ατυχήματος η αστική ευθύνη βαραίνει 100% τον επαγγελματία ως προς τον ιδιώτη) και αυτομάτως τα μέλη της ΠΟΕΒΥ θα καθίστανται ως οικαθόλα αρμόδιοι καιμοναδικοί διαχειριστές του υαλοπίνακα.

 

Μετά τη θεσμοθέτηση των κανόνων ασφαλείας, ο επόμενος μεγάλος στόχος που παρουσιάστηκε είναιη προβολή του ενεργειακού υαλοπίνακα και των μελών της Ομοσπονδίας σε όλη την Ελλάδα. Η προβολή αυτή θα γίνει μέσωτηλεοπτικής διαφήμισης σε κανάλια πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας. Επίσης, θα συνεχίσει η προώθηση του ενεργειακού υαλοπίνακα ως μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και τωνπιστοποιημένων μελών της ΠΟΕΒΥ- που έχουν δεχθεί τουςκανόνες και τιςπροδιαγραφές της Ομοσπονδίας - μέσω εκθέσεων δομικών υλικών και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο υπάρχει. Ταπιστοποιημένα μέλη της ΠΟΕΒΥ θα εμφανίζονται και στηνκαινούρια ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

 

Πριν ξεκινήσουν οι αρχαιρεσίες ο κ. Λούσης επεσήμανε για πολλοστή φορά την ανάγκηπανελλαδικής καταγραφής των ατυχημάτων, με πλήρη στοιχεία τα οποία θα αποστέλλονται στους αντίστοιχους Συνδέσμων-μέλη της Ομοσπονδίας ανά την Ελλάδα.

Τέλος, τονίστηκε ότι για να μπορέσει ο κάθεεπαγγελματίας του κλάδου νασυμμετέχει στα προαναφερόμενα θα πρέπει οπωσδήποτε να είναιενεργό μέλος του τοπικού του Συνδέσμου, κατ’ επέκταση της ΠΟΕΒΥ.

Μετά το πέρας των ομιλιών, ξεκίνησαν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου για την εκλογή μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στη ΓΣΕΒΕΕ.