+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

Ενημέρωση κλάδου_ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, 18/05/2020

Μετά τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1779/10.5.2020) της Κ.Υ.Α. σχετικά με την παράταση αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν  με εντολή δημόσιας αρχής κατά το Μάιο 2020 και τα περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα

  Για τις επιχειρήσεις που έχουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) στονe- Ε.Φ.Κ.Α. που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής :

  • Με το άρθρο 1 της ΚΥΑ προβλέπεται παράταση της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής για το μήνα Μάιο 2020. Παρατείνεται δε και η αναστολή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί σε αναστολή, οι οποίες, μετά το πέρας της παράτασης αναστολής, συνεχίζονται για όσο διάστημα υπολείπεται όταν η επιχείρηση – εργοδότης επαναλειτουργήσει.
  • Προβλέπεται η ακυρότητα τυχόν καταγγελιών συβάσεων εργασίας κατά την παράταση της αναστολής.
  • Με το άρθρο 3 καθορίζεται ειδική αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για το μήνα Μάιο 2020, για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε αναστολή στις ανωτέρω επιχειρήσεις, η διαδικασία λήψης της οποίας προβλέπεται στο άρθρο 4 της Κ.Υ.Α.. Επισημαίνουμε ότι οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων – εργοδοτών μπορούν να υποβάλλονται από 18.5.2020 έως και την 31.5.2020 για την παράταση της αναστολής από 1.5.2020 έως 31.5.2020. Οι δε εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιήσεις των Υπευθύνων Δηλώσεών τους από 19.5.2020 έως και 1.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάιο 2020 θα πραγματοποιηθεί από 5.6.2020 έως 10.6.2020.

  Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση αναστολής της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής :

  • Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών, κατ’ ανώτατο όριο για 30 μέρες και όχι πέραν της 31.5.2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται οι ίδιοι να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, ενώ αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Εάν η επιχείρηση εργοδότης απασχολεί έναν εργαζόμενου, η σύμβαση του οποίου τελεί σε αναστολή, αυτή μπορεί να παραταθεί.
  • Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο σταδιακά για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων μέχρι του ποσοστού 60% αυτών ανά Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
  • Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές, των οποίων παρατείνεται η αναστολή σύβασης εργασίας τους κατά τα ανωτέρω, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογίαν των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ (17,8 ευρώ την ημέρα).
  • Προβλέπεται και για αυτές τις επιχειρήσεις ακυρότητα των καταγγελιών συμβάσεων εργασίας.
  • Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση της δυνατότητας παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται μετά τη λήξη της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. (Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβασή εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 45 ημερών.).

  Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

  α) Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους. και β) επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, μπορούν να ανακαλούν την αναστολή συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες.

  Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

  Οι επιχειρήσεις / εργοδότες που προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων τους δύνανται γι’ αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας τουλάχιστον δύο εβδομάδων το μήνα, μεταφορά του εργαζόμενου σε εταιρεία του ίδιου ομίλου).

  Περαιτέρω μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που είτε παραμένουν σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά και προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ :

  • Προβλέπεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID -19, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, για εργασίες που δεν απαγορεύονται (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27813/3.5.2020 ΚΥΑ). Στις περιπτώσεις αυτές, η απασχόληση μετά την ανάκληση της αναστολής είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες.

  Τέλος, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της ΚΥΑ προβλέπονται οι γενικές διατάξεις και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και τη διαδικασία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.