+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

Ενημερωτικό σημείωμα για τα ζητήματα που αφορούν στην αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων

Ενημερωτικό σημείωμα για τα ζητήματα που αφορούν στην αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που έκλεισαν με κρατική απόφαση ή που πλήττονται βάσει ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών, μετά τη δημοσίευση την 28.3.2020 της ΚΥΑ 12992/23.3.2020.

 

(Νομικό Γραφείο «Α. Βέρροιου- Α. Κουτσοκέρα» )

  Ι.    Μέτρα για επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής

   

  Βασικές προβλέψεις

  –         Οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές.

  Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

  -Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.

   

  • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε περισσότερους εργοδότες;

  Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και κατ΄ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

   

  • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών;

  Οι άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής προς εργαζομένους, αίρονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 12998/23.3.2020 στο Φ.Ε.Κ., ήτοι την 28.3.2020. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

   

   

  • Ισχύει η αναστολή της εργασιακής σχέσης και για τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου;

   Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων – εργοδοτών οι οποίες έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται αυτόματα σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή η αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

   

   

  • Απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης εργασίας;

  Οι εργοδότες, για όσο η επιχείρηση τελεί σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής,  υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Συμπερασματικά  απαγορεύεται η απόλυση εργαζομένων σε όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με εντολή του κράτους.

   

  Ρητά δε προβλέπεται ότι οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 και εφεξής είναι άκυρες.

   

  • Καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων;

   Για τους ως άνω εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών. Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επισημαίνουμε ότι οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν Α.Π.Δ. για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αφού δεν έχει δοθεί παράταση.

   

  • Τι άλλο δικαιούνται οι εργαζόμενοι στις ως άνω επιχειρήσεις;

  Οι εργαζόμενοι δικαιούνται και μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας κατά 40% καθώς και παράταση των πάσης φύσεων οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία που λήγουν την 31.3.2020 για τρεις μήνες χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

   

  • Πού υποβάλουν ο εργοδότης την Δήλωση, τι περιλαμβάνει η δήλωση και μέσα σε ποια προθεσμία οφείλουν να την υποβάλλουν;

   Οι εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 24/3/2020 – 31/3/2020 στην οποία δηλώνουν:

  α) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή,

  β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής για να επωφεληθούν από την μείωση του ενοικίου.

  γ) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,

  δ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

   

  • Ποιες οι συνέπειες αν οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση;

   

  Αν οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

   

  • Υποχρεούνται οι εργοδότες να γνωστοποιήσουν στον εργαζόμενο την υποβολή της δήλωσης και εντός ποιας προθεσμίας;

   Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

   

   

  • Τι ισχύει για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες ανεστάλη η μία δραστηριότητα;

   Σε επιχειρήσεις που ανεστάλη υποχρεωτικά η μία δραστηριότητά τους ενώ μία άλλη όχι (π.χ. εστιατόριο με τραπεζοκαθίσματα που ανεστάλη η λειτουργία τους, αλλά διαθέτει και υπηρεσία delivery η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί), οι εργοδότες πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για να δηλώσουν όσους εργαζόμενους έχει ανασταλεί η σύμβασή τους, ενώ για τους υπόλοιπους δεν κάνουν κάτι αφού εργάζονται και αμείβονται κανονικά.

   

  • Μέσα σε ποια προθεσμία οφείλουν οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ;

  Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο (supportemployees.yeka.gr) εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 10/42020 ως ακολούθως:

  Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

  Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

  Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

  Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

  Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

  Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

  Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

  Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

  Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

  Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

   

  Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

   

   

  Β. Μέτρα για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά βάσει κύριου ΚΑΔ ή ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας  βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών

   

  • Ποια είναι ηκύρια δραστηριότητα;

  Ως κύρια δραστηριότητα ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Στη δε περίπτωση  που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών  του.

   

  • Ποια είναι η «δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018»,

  Ως «δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018»,  ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

   

  • Τι ισχύει για τη δυνατότητα αυτών των επιχειρήσεων να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους;

  Οι εργοδότες που πλήττονται και ανήκουν στους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21.3.2020 και για συνεχόμενο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

   

  • Μέχρι πότε μπορούν να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής;

  Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της από 20/3/2020 ΠΝΠ,  δηλαδή από 21/03/2020 μέχρι και την 20/04/2020 (χρονικό διάσημα μπορεί να παραταθεί με Κ.Υ.Α.), προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Δηλαδή εντός αυτού του διαστήματος μπορούν να δηλώσουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας του συνόλου ή μέρους των εργαζομένων τους, και η αναστολή θα έχει διάρκεια 45 συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών. 

   

  • Τι δυνατότητες έχει ο εργοδότης για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής των εργασιακών σχέσεων;

   Οι εργοδότες μπορούν εντός του χρονικού διαστήματος από 21/3/2020 έως 20/4/020 να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του συνόλου ή μέρους του προσωπικού τους σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.

  Επισημαίνεται ότι προβλέπεται και η δυνατότητα των επιχειρήσεων – εργοδοτών που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, βάσει των ανωτέρω,  για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ, δηλαδή να ορίσουν  προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας με εκ περιτροπής απασχόληση για δύο εβδομάδες τον μήνα ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

   

  • Τι ισχύει ως προς την απαγόρευση της καταγγελίας των συμβάσεων των εργαζομένων που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής κατά τα ανωτέρω;

  Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της κατηγορίας αυτής των πληττόμενων επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ, οι οποίοι κάνουν χρήση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους όσο διαρκεί η αναστολή και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Η απαγόρευση δηλαδή απόλυσης αφορά το σύνολο του προσωπικού ακόμα και αν έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού.

  • Ποιες οι υποχρεώσεις των εργοδοτών επιχειρήσεων μετά τη λήξη των 45 ημερών της αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

  Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της κατηγορίας αυτής που θα προβούν σε αναστολή μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, υποχρεούνται  μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, με τη ρητή διευκρίνιση ότι οφείλουν να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21.3.2020, ημερομηνία από την οποία μπορούν να κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου.

  Στην έννοια της υποχρέωσης διατήρησης του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι αποχώρησαν οικειοθελώς, όσοι αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

   

  Π.χ

  1. Αναστολή εργασιακής σχέσης την 22.3.2020 – χρονικό διάστημα αναστολής για 45 ημερολογιακές ημέρες – Άρα ημερομηνία λήξης αναστολής 6.5.2020 – Απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων για επιπλέον 45 ημερολογιακές ημέρες – Άρα έως 20.6.2020
  2. Αναστολή εργασιακής σχέσης την 20.4.2020 – χρονικό διάστημα αναστολής για 45 ημερολογιακές ημέρες – Άρα ημερομηνία λήξης αναστολής 4.6.2020 – Απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων για επιπλέον 45 ημερολογιακές ημέρες – Άρα έως 19.7.2020.

   

   

   

   

  • Τι ισχύει για τις συμβάσεις εξαρτημένης ορισμένου χρόνου;

  Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020  μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους.  Ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις, καθώς δεν αποσαφηνίζεται τι γίνεται αν οι συμβάσεις λήγουν  μεν μετά την 21.3.2020, αλλά πριν ο εργοδότης θέσει τις συμβάσεις σε αναστολή.   

   

  • Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι που οι συμβάσεις του τέθηκαν σε αναστολή;

  Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις-εργοδότες της κατηγορίας αυτής και των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

   

   

  • Τι ισχύει για τους εργαζόμενοι που εργάζονται σε περισσότερες από μια επιχειρήσεις που πλήττονται;

   Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις – εργοδότες, της κατηγορίας που πλήττονται δηλαδή βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

   

  • Τι προβλέπεται για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων αυτών;

   Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις – εργοδότες, της κατηγορίας που πλήττονται βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω, και οι οποίοι θα τεθούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επισημαίνουμε ότι οι εργοδότες της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν Α.Π.Δ. για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αφού δεν έχει δοθεί παράταση.

   

   

   

   

  • Που υποβάλλεται η δήλωση του εργοδότη, τι περιλαμβάνει και εντός ποιας προθεσμίας;

  Οι εργοδότες της κατηγορίας που πλήττονται βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 24/3/2020 – 20/4/2020 στην οποία δηλώνουν:

  α) ότι πλήττονται σημαντικά

  β) τους εργαζόμενους των οποίων τις συμβάσεις εργασίας έχουν θέσει σε αναστολή,

  γ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

   

   

  • Υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιήσει τη δήλωση στον εργαζόμενο και εντός ποιας προθεσμίας;

   Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

   

   

  • Που υποβάλλεται η δήλωση του εργαζόμενου, ποιο το περιεχόμενο αυτής και εντός ποιας προθεσμίας;

   Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση από τον εργοδότη τους, της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

   

  • Ποιες οι συνέπειες σε περίπτωση που εργοδότης – επιχείρηση θέσει μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων σε αναστολή αλλά παραλείψει να υποβάλει την δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ;

  Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της κατηγορίας αυτής που δεν υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση κυρήσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών, δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

   

   

   

  • Τι άλλο δικαιούνται οι εργαζόμενοι στις ως άνω επιχειρήσεις;

  Οι εργαζόμενοι δικαιούνται και μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας κατά 40% καθώς και παράταση των πάσης φύσεων οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία που λήγουν την 31.3.2020 για τρεις μήνες χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

   

  • Δύναται ο εργοδότης να καταβάλει στους εργαζόμενους αυτούς επιπρόσθετο ποσό και υπό ποιους όρους;

  Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιπλέον ποσό εξ ελευθεριότητας,  και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών τους.

  Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  `

   

  • Τι προβλέπεται για τη δυνατότητα Εξ αποστάσεως εργασίας από εργαζομένους που βρίσκονται σε αναστολή και θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, από επιχειρήσεις που πλήττονται;

   Επιχειρήσεις-εργοδότες της συγκεκριμένης κατηγορίας δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

   

  Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο  έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μεικτές μηνιαίες αποδοχές του εργαζομένου. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.

  Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.   

   

  Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

   

  • Τι ισχύει για την περίπτωση εργοδοτών που πλήττονται και δεν θα προβούν σε αναστολή συμβάσεων;

  Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά δηλαδή βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω, και οι οποίες δεν θα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεως εργασίας, υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

   

   

  • Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους σε ατομικές επιχειρήσεις, και σε ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους)

    Οι εργαζόμενοι των ως άνω ατομικών επιχειρήσεων και των ως άνω επαγγελματιών, είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας από τους ανωτέρω εργοδότες τους και εφόσον των συγκεκριμένων εργοδοτών ο Κωδικός Αριθμός δραστηριότητας ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών.

  Η διαδικασία και οι λοιπές προβλέψεις  είναι  σύμφωνες με τα παραπάνω που ισχύουν για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της ενότητας Β.