+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-14 Απριλίου 2020

(Πλαίσιο Μαρτίου)

 Για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20/03/2020 από τους αναφερόμενους στη λίστα που έχει δημοσιεύει το υπ. Οικονομικών ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας (από τους αναφερόμενους στον πίνακα της απόφασης Α. 162/2020) όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, ισχύουν τα ακόλουθα:

  Παράταση ή αναστολή

   

   

  Παράταση ή αναστολή

  Επισήμανση

  Παρατείνονται

  Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα 

  Που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020 

  Παρατείνονται έως 31.8.2020

   

  Παρατείνονται

  Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα 

  Που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020

  Παρατείνονται έως 31.8.2020

   

  Παρατείνονται

  Οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

   Που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020

  Παρατείνονται έως 31.8.2020

   

  Αναστέλλεται

  Η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων

   κατά τις 11/03/2020 οφειλών  

  Μέχρι και την 31/08/2020

  Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής

  Αναστέλλεται

  Η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών  από 

  χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ

  κατά τις 11/3/2020

  Μέχρι και την 31/08/2020

  Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής

  Προσοχή: Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης. 

   

   

  (Πλαίσιο Απριλίου)

  Για τις επιχειρήσεις οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο  πίνακα της απόφαση Α.1072/2020, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της , όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο στις 20.3.2020:


   

  Παράταση ή αναστολή

   

   

  Παράταση ή αναστολή

  Επισήμανση

  Παρατείνονται

  οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών 

  Που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020 

  Παρατείνονται έως 31.8.2020

   

  Παρατείνονται

  οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές)

  Που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 μέχρι και την 30/04/2020

  Παρατείνονται έως 31.8.2020

   

  Παρατείνονται

  οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

   Που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020

  Παρατείνονται έως 31.8.2020

   

  Αναστέλλεται

  η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων

  κατά τις 1.4.2020 οφειλών

  Μέχρι και την 31/08/2020

  Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής

  Αναστέλλεται

  η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων  οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές)

  κατά τις 01/04/2020

  Μέχρι και την 31/08/2020

  Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής

   

  Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

   

   

   

  Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για όσους δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

  Παρατάθηκαν έως  την 21-4-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30-03-2020 και την 31-03-2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31-3-2020.

   

   

  Παρατάσεις ασφαλιστικών υποχρεώσεων και προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. 

   

  Α. Επιχειρήσεις, εργοδότες οι οποίοι:

  α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό  ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,  αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή  εκ περιτροπής απασχόληση,

  β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στον πίνακα της 13226/325 απόφασης

   

  Παράταση καταβολής

  Ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 έως την ημερομηνία που ανεστάλη η λειτουργία της επιχείρησης ή έως την ημερομηνία που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων από επιχείρηση που εφάρμοσε το μέτρο της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/  20.03.2020),

  Απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020

  Δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και  έως 31/10/2020 αντίστοιχα

  Σημείωση: Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη (όπου αυτή προβλέπεται),  για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης,  εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

  Παρατείνεται

  Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών  ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης

   

  Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες 

   

   

   

   Β. Υποβολή Α.Π.Δ. (προσοχή, δεν υπάρχει παράταση υποβολής)


   
  Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, που:

  α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό  ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,  αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή  εκ περιτροπής απασχόληση,

  β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στον πίνακα της 13226/325 απόφασης

   

  Υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών  Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης  υποβολής  της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

  Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω Α.Π.Δ. ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων  προθεσμιών του ως άνω πίνακα στην ενότητα Α.

   

   Έντυπα ειδικού σκοπού – ΕΡΓΑΝΗ

   

  Η  υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» τα έντυπα

  Ε4 (Συμπληρωματικός ωραρίου),
  Ε8 (Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης), καθώς και
  Ε12 (e- Οικοδομώ).

  Αρχική ημερομηνία από 11.3.2020 έως 10.4.2020

   

  Παράταση έως 30.4.2020

   

   

  Υποβολή εντύπων

  Προθεσμίες για την πρώτη εφαρμογή των αντίστοιχων μέτρων

   

  Έντυπο 4.1: ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55/11.03.20)

  1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά στους  μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)

  Έντυπο 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

  1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά στους  μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)

  Έντυπο 4.4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

  1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά στους  μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)

   

   

   

  Παρατάσεις συμπλήρωσης πλατφορμών   

   

  Πλατφόρμα για την “επιστρεπτέα προκαταβολή”

  Αρχική ημερομηνία υποβολής

  10-04-2020

  Παράταση έως

  21-4-2020