+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση για τα μέλη της ΓΣΕΒΕΕ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησε πρόσφατα (Απρίλιος 2013) ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο: «Δράσεις προσαρ­μογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέ­σου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβου­λευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματι­κών προσόντων». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας.

Περιληπτικά, αντικείμενο του προγράμματος είναι η προε­τοιμασία και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων, αυτοαπασχο­λουμένων και εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την προετοιμασία επιλεγ­μένων ομάδων εκπαιδευθέντων για την συμμετοχή τους σε διαδικασίες πιστοποίησης σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ.

Προβλέπεται να συμμετάσχουν πανελλαδικά 7.800 εργαζό­μενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες μικρών επιχει­ρήσεων. Τα προγράμματα αφορούν 23 θεματικά αντικεί­μενα που προκύπτουν από πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα 18 κλάδων μικρών επιχειρήσεων που εκπρο­σωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ. Στη συνέχεια, σημαντικός αριθ­μός αυτών (περίπου 2.500 άτομα) αναμένεται να υποστηρι­χθούν για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων.
Το έργο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σχεδίων, περιεχομένων και υλικών που θα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των πιστοποιημένων επαγγελματικών περι­γραμμάτων, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς (Σωματεία – Ομοσπονδίες) μέλη ΓΣΕΒΕΕ.

Η υλοποίηση των σεμιναρίων αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2014, μετά από υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών – μελών της ΓΣΕΒΕΕ. Οι 18 επαγγελματικοί κλάδοι με τους οποίους θα υπογραφούν οι προγραμματικές συμφωνίες και θα συμμετέχουν στην κατάρτιση είναι:

 • Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι
 • Υδραυλικοί
 • Επισκευαστές αυτοκινήτων
 • Κλειθροποιοί
 • Υπεύθυνοι Κυλικείων
 • Ψυκτικοί
 • Υαλοτεχνίτες – Υαλοθέτες
 • Εκπαιδευτές οδήγησης
 • Υπεύθυνοι εστιατορικών και συναφών μονάδων
 • Ταπητοκαθαριστές
 • Κατασκευαστές ειδών από αλουμίνιο – σίδηρο
 • Τεχνίτες μόνωσης, θερμομόνωσης, στεγανοποίησης
 • Μεσίτες αστικών συμβάσεων
 • Στεγνοκαθαριστες
 • Εγκαταστάτες – συντηρητές καυστήρων
 • Αισθητικοί
 • Τεχνικοί ανελκυστήρων
 • Κρεοπώλες

Σημείωση: Οι κλάδοι που επισημαίνονται με έντονο χρώμα θα υποστηριχτούν (πλέον της κατάρτισης) για την πιστο­ποίηση προσόντων

http://www.imegsevee.gr/images/newsletter/Newsletter_5.pdf